Młodzi naukowcy - Wydział Towaroznawstwa

Informacje bieżące:

Młodzi naukowcy, którzy zamierzają prowadzić badania naukowe w 2016 roku proszeni są o składanie do Działu Nauki i Transferu Wiedzy wniosków o przyznanie grantu uczelnianego w terminie do dnia 29 kwietnia br.

Konkurs skierowany jest do młodych pracowników nauki, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia oraz do uczestników studiów doktoranckich.

Finansowaniem mogą być objęci pracownicy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w strukturze Wydziału Towaroznawstwa oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Przyznane finansowanie może zostać wykorzystane na zakup aparatury (nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich), uczestnictwo w konferencjach naukowych, przeprowadzenie badań naukowych, publikację artykułów naukowych lub zakup książek.

Zasady:

Zasady podziału dotacji celowej i finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa UEK.

Formularze:

Osoba koordynująca:

   Mgr Tomasz Rupacz – specjalista

   rupaczt@uek.krakow.pl

   12 293 54 74