Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku – nabór wniosków data naboru wniosków od 30.04.2017 do 30.06.2017

Typ 1:

Dofinansowaniem może zostać objęty projekt zakładający realizację poniższych działań merytorycznych:

 1. Identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
 2. Opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+ – o ile dotyczy), które nie posiadają planu lub strategii rozwoju;
 3. Przygotowania na podstawie opracowanej analizy Planów Rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych;
 4. Doradztwo w zakresie monitoringu wdrożenia planów rozwoju MMSP w okresie trwania projektu;
 5. Analizy faktycznej dostępności usług w branży dla MMSP w ramach podmiotowych systemów finansowania i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
 6. Upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

Więcej informacji

Typ 2:

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:

 1. Bieżąca analiza rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich przedsiębiorstw sektora MMSP.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMSP w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych w oparciu o wyniki analizy, o której mowa w pkt 1.1.
 3. W celu jak najlepszego przygotowania przedsiębiorców do międzynarodowego rynku zamówień publicznych w ramach projektu musi być prowadzony bieżący monitoring międzynarodowych przetargów ogłaszanych zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe instytucje publiczne, na podstawie, których zostanie opracowany program szkoleniowy pokazujący możliwości oraz zasady i warunki ubiegania się o konkretne zamówienie.
 4. Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych skierowanych do polskich przedsiębiorców z sektora MMSP z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.
 5. Monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku zamówień publicznych.

Więcej informacji