Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Home / Aktualności / Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

>Oznaczenie konkursu

H2020-MSCA-RISE-2017

Opis konkursu

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji. Unijne fundusze wspierają projekty (1) wymiany międzysektorowej zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trzecimi (ale nie w obrębie tego samego kraju); (2) wymiany pracowników sektora akademickiego, ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi oraz (3) kombinację obu powyższych możliwości.

Termin

Otwarcie naboru 14.12.2016 r.
Zamknięcie naboru 05.04.2017, g. 17:00

Dokumenty

Wniosek jest wypełniany w języku angielskim, wg ustalonego wzoru.

Kryteria wyboru

Ocenie podlega zasadność/racjonalność kosztów oraz wykonalność zaplanowanych badań pod względem 3 kryteriów – doskonałości naukowej, wpływu na rozwój nauki, jakości i możliwości wykorzystania rezultatów/produktów projektu.

Link do programu

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Osoba koordynująca:

Dr inż. Magdalena Niewczas-Dobrowolska

12 293 52 33 niewczam@uek.krakow.pl