Listy czasopism

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Zestawienie kategorii naukowych według grup nauk i rodzajów jednostek naukowych

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu z dnia 18 grudnia 2015 r. wykaz czasopism naukowych. Będzie on obowiązywał do oceny publikacji za rok 2015.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

  1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  2. Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

.

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych  –  Serwis uruchomiony przez INDEX COPERNICUS

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW