Erasmus+, Sojusze na rzecz wiedzy

Home / Aktualności / Erasmus+, Sojusze na rzecz wiedzy

Opis konkursu:

Sojusze na rzecz wiedzy są transnarodowymi, ustrukturyzowanymi i ukierunkowanymi na rezultaty projektami realizowanymi w szczególności między instytucjami szkolnictwa wyższego a biznesem. Sojusze na rzecz wiedzy są otwarte na każdą dyscyplinę, sektor i współpracę międzysektorową.

Przykłady działań:

Pobudzanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i szerszym środowisku społeczno-ekonomicznym:

 • wspólne opracowywanie i wdrażanie nowych metod uczenia się i nauczania (takich jak nowe wielodyscyplinarne programy nauczania, nauczanie i uczenie się skoncentrowane na osobie uczącej się i oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów);
 • organizowanie ciągłych programów i działań edukacyjnych we współpracy z przedsiębiorstwami i wewnątrz nich;
 • wspólne opracowywanie rozwiązań trudnych problemów, innowacji produktowych i procesowych (wspólna praca studentów, nauczycieli akademickich i praktyków).

Rozwijanie podejścia przedsiębiorczego i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości:

 • tworzenie systemów uczenia się umiejętności przekrojowych i stosowania ich w programach szkolnictwa wyższego przygotowywanych we współpracy z przedsiębiorstwami, mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie, pobudzanie kreatywności oraz tworzenie nowych ścieżek kariery;
 • wprowadzanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w ramy każdej dyscypliny, aby zapewnić studentom, naukowcom, kadrze i pedagogom wiedzę, umiejętności i motywację niezbędne do angażowania się w działania w zakresie przedsiębiorczości na różnorodnych polach;
 • otwieranie nowych możliwości uczenia się poprzez praktyczne stosowanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, co może obejmować komercjalizację nowych usług, produktów i prototypów oraz tworzenie podmiotów gospodarczych typu start-up i spin-off i/lub do tego prowadzić.

Pobudzanie przepływu i wymiany wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami:

 • związane z zakresem studiów działania w przedsiębiorstwach, które to działania stanowią nieodłączny element programu nauczania i są uznawane i za które przysługują punkty zaliczeniowe;
 • struktury do badania i testowania innowacyjnych rozwiązań;
 • ograniczona w czasie wymiana studentów, naukowców, kadry dydaktycznej i pracowników firm;
 • zaangażowanie kadry z firm w nauczanie i prowadzenie badań.

Czas realizacji projektu:

2 lub 3 lata

Uprawnieni wnioskodawcy:

Sojusze na rzecz wiedzy mają charakter transnarodowy i obejmują co najmniej sześć niezależnych organizacji z co najmniej trzech krajów programu, z których co najmniej dwie organizacje są instytucjami szkolnictwa wyższego i co najmniej dwie są przedsiębiorstwami.

Termin:

28.02.2017 r.

Kryteria wyboru:

 • Adekwatność projektu (maksymalnie 25 punktów)
 • Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalnie 25 punktów)
 • Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy (maksymalnie 30 punktów)
 • Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 20 punktów)

Link do programu:

http://erasmusplus.org.pl/

Osoba koordynująca:

   Dr inż. Magdalena Niewczas-Dobrowolska

   niewczam@uek.krakow.pl

   12 293 52 33