Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Home / Aktualności / Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Opis konkursu:

Przykładowe działania wspierane w ramach partnerstw strategicznych

 • działania, które prowadzą do zacieśnienia współpracy i tworzenia sieci między organizacjami;
 • testowanie i/lub wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • działania ułatwiające uznawanie i poświadczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 • działania w zakresie współpracy między władzami regionalnymi, mające na celu promowanie rozwoju systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży oraz włączenia ich w działania związane z rozwojem lokalnym i regionalnym;
 • działania wspierające niepełnosprawne osoby uczące się/osoby uczące się o specjalnych potrzebach w celu ukończenia przez nie cyklów kształcenia i w celu ułatwienia ich przejścia na rynek pracy, m.in. poprzez zwalczanie segregacji i dyskryminacji w dziedzinie kształcenia w odniesieniu do zmarginalizowanych społeczności;
 • działania mające na celu lepsze przygotowanie i wdrożenie pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia, potrafiących sprostać wyzwaniom w środowisku nauki związanym z równością, zróżnicowaniem i włączeniem społecznym
 • działania mające na celu promowanie integracji uchodźców, osób ubiegających się o azyl i nowo przybyłych migrantów oraz zwiększające świadomość na temat kryzysu uchodźców w Europie;
 • inicjatywy transnarodowe promujące zmysł przedsiębiorczości, mające na celu wspieranie aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), wspólnie realizowane przez co najmniej dwie grupy osób młodych z różnych krajów.

Czas realizacji projektu:

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego: od 24 do  36 miesięcy

Uprawnieni wnioskodawcy:

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Termin:

29.03.2017 r.

Kryteria wyboru:

 • Adekwatność projektu (maksymalnie 30 punktów)
 • Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalnie 20 punktów)
 • Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy (maksymalnie 20 punktów)
 • Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 30 punktów)

Link do programu:

http://erasmusplus.org.pl

Osoba koordynująca:

Dr inż. Magdalena Niewczas-Dobrowolska

niewczam@uek.krakow.pl

12 293 52 33