Erasmus+, Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Home / Aktualności / Erasmus+, Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Opis konkursu:

Cele programu

Opracowywanie, testowanie i dostosowywanie:

 • programów nauczania, kursów, materiałów i narzędzi edukacyjnych;
 • metodyk uczenia się i nauczania oraz podejść pedagogicznych, szczególnie tych, w ramach których kształtuje się kluczowe kompetencje i podstawowe umiejętności, umiejętności językowe oraz prowadzi kształcenie w zakresie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania TIK;
 • nowych form programów praktycznych szkoleń i badania autentycznych przypadków w biznesie i przemyśle;
 • współpracy między uczelnią a przedsiębiorstwem obejmującej zakładanie nowych podmiotów gospodarczych typu start-up;
 • nowych form uczenia się i prowadzenia kształcenia i szkolenia, w szczególności strategicznego zastosowania otwartych i elastycznych form uczenia się, mobilności wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych oraz lepszego wykorzystania potencjału TIK;
 • metod i narzędzi w zakresie doradztwa i coachingu;
 • narzędzi i metod profesjonalizacji i doskonalenia zawodowego kadry akademickiej i administracyjnej;
 • oceny jakości na poziomie programu i instytucji;
 • nowych systemów i struktur zarządzania;
 • nowoczesnych usług na rzecz uczelni, np. w zakresie zarządzania finansami, współpracy międzynarodowej, doradztwa dla studentów, spraw studenckich i badań;

Wzmocnienie umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i zdolności skutecznego włączania się w sieci badań, innowacji naukowych i technologicznych (międzynarodowa otwartość programów nauczania, usługi/opieka i wsparcie na rzecz studentów, programy mobilności międzyinstytucjonalnej, współpraca naukowa, przekazywanie wiedzy itp.);

Unowocześnianie infrastruktury niezbędnej do realizacji innowacyjnych praktyk (np. w odniesieniu do nowych programów i metod nauczania, rozwoju nowych usług itp.);

Organizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej i wspierającej nauczycieli, pracowników technicznych, a także pracowników uczelnianej administracji i kadry kierowniczej uczelni.

Czas realizacji projektu

2 lub 3 lata

Uprawnieni wnioskodawcy

Następujące rodzaje organizacji uczestniczących mogą złożyć wniosek o dofinansowanie:

 • instytucja szkolnictwa wyższego;
 • stowarzyszenie lub organizacja instytucji szkolnictwa wyższego

Termin

09.02.2017 r.

Kryteria wyboru

 • Adekwatność projektu (maksymalnie 30 punktów)
 • Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalnie 30 punktów)
 • Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy (maksymalnie 20 punktów)
 • Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 20 punktów)

Link do programu

http://erasmusplus.org.pl/

Osoba koordynująca:

Dr inż. Magdalena Niewczas-Dobrowolska

niewczam@uek.krakow.pl

12 293 52 33