Działanie Marie Skłodowskiej-Curie – Granty Indywidualne MSCA IF (INDIVIDUAL FELLOWSHIP)

Home / Aktualności / Działanie Marie Skłodowskiej-Curie – Granty Indywidualne MSCA IF (INDIVIDUAL FELLOWSHIP)

Oznaczenie konkursu:/h4>

H2020-MSCA-IF-2017

Opis konkursu:

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Umowa grantowa jest zawsze podpisywana pomiędzy KE a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020.

Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów: (1) European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy; (2) Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce). W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

Czas realizacji projektu: 

12-24 miesiące

Termin:

Otwarcie naboru 11.04.2017

Zamknięcie naboru 14 09.2017, g. 17:00

Dokumenty:

Aplikację przygotowuje się w języku angielskim, na wzorze wniosku. Trzeba opisać swoje doświadczenie naukowe, zainteresowania badawcze, plan badań, cele, rezultatu. Należy znaleźć jednostkę naukowa/przedsiębiorstwo, do którego naukowiec się udaje. Podpisać z nimi list o współpracy, uzgodnić plan pobytu.

Kryteria wyboru:

Ocenie podlega zasadność/racjonalność kosztów oraz wykonalność zaplanowanych badań pod względem 3 kryteriów – doskonałości naukowej, wpływu na rozwój nauki, jakości i możliwości wykorzystania rezultatów/produktów projektu.

Link do programu:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23318-msca-if-2017.html

Uwagi:

Nie ma ograniczeń w zakresie dziedziny badań. Instytucja może zarówno uczestniczyć w programie jako wysyłająca własnych pracowników, jak i przyjmująca innych.

Osoba koordynująca:

Dr inż. Magdalena Niewczas-Dobrowolska

 niewczam@uek.krakow.pl

12 293 52 33