Wpisy z kategorii: Ogłoszenia konkursowe

GOSPOSTRATEG – nowy program strategiczny NCBR – unikalny program wsparcia badaÅ„ spoÅ‚eczno-gospodarczych

GOSPOSTRATEG – nowy program strategiczny NCBR – unikalny program wsparcia badaÅ„ spoÅ‚eczno-gospodarczych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG to nowy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBR. Jest adresowany do jednostek naukowych oraz instytucji realizujących politykę rozwojową. Jego głównym celem...

Regionalne agendy naukowo-badawcze – nabór wniosków od 12.06.2017 do 12.09.2017

Regionalne agendy naukowo-badawcze – nabór wniosków od 12.06.2017 do 12.09.2017

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparcie udzielane jest na realizację projektów,...

Wysokiej jakoÅ›ci usÅ‚ugi administracyjne – nabór wniosków od 30.05.2017 do 07.06.2017

Wysokiej jakoÅ›ci usÅ‚ugi administracyjne – nabór wniosków od 30.05.2017 do 07.06.2017

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach konkursu planowane jest...

ZarzÄ…dzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego – nabór wniosków od 29.05.2017 do 28.07.2017

ZarzÄ…dzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego – nabór wniosków od 29.05.2017 do 28.07.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr...

Kompetencje w szkolnictwie wyższym – projekty wspierajÄ…ce rozwój kadr dla sektora usÅ‚ug dla biznesu – nabór wniosków 08.05.2017 do 09.06.2017

Kompetencje w szkolnictwie wyższym – projekty wspierajÄ…ce rozwój kadr dla sektora usÅ‚ug dla biznesu – nabór wniosków 08.05.2017 do 09.06.2017

POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży...

Wsparcie na rzecz zarzÄ…dzania strategicznego przedsiÄ™biorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku – nabór wniosków  data naboru wniosków od 30.04.2017 do 30.06.2017

Wsparcie na rzecz zarzÄ…dzania strategicznego przedsiÄ™biorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku – nabór wniosków data naboru wniosków od 30.04.2017 do 30.06.2017

Typ 1: Dofinansowaniem może zostać objęty projekt zakładający realizację poniższych działań merytorycznych: Identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia; Opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w...