Programy naukowe

Niezwykle istotną kwestią dla Uczelni jest udział jej pracowników w realizacji różnorodnych programów naukowych. Uczestnictwo pracowników UEK w tej formie działalności naukowej pozwala uzyskać poszczególnym wydziałom dodatkowe punkty w parametrycznej ocenie jednostki naukowej i wpływa na możliwość uzyskania wyższej kategorii naukowej. Oznacza ona m.in. otrzymywanie wyższych środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania naukowe prowadzone na wydziałach uczelni. Najszerszą ofertę programową, adresowaną zarówno do pracowników mających wybitne osiągnięcia naukowe jak i tych, którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę naukową, mają Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Iuventus Plus

Najważniejsze informacje:

  • Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH,
  • Program adresowany jest do młodych naukowców w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych,
  • Maksymalne dofinansowanie projektu nie może przekroczyć 300 tys. zł,
  • Wnioski należy składać do Działu Nauki i Transferu Wiedzy do dnia 21 października 2015 r.(konkurs rozstrzygnięty),
  • Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/iuventus-plus-ogloszenie-konkursu-w-2015-r.html

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Program START

Stypendia dla młodych uczonych (termin składania wniosków do Fundacji: 30 października 2017 r.).

Program MONOGRAFIE

Konkurs w trybie ciągłym.

Program TEAM-TECH

Termin składania aplikacji – 16.01.2017 r.

Program FIRST TEAM

Termin składania aplikacji – 15.03.2017 r.

Program TEAM

Termin składania aplikacji – 16.01.2017 r.

Program POWROTY

Termin składania aplikacji – 15.03.2017 r.

Program HOMING

Termin składania aplikacji – 15.03.2017 r.

 

 

Polska Akademia Umiejętności – krakowskie konferencje naukowe

Formularz zgłoszeniowy do programu pt. „Krakowskie Konferencje Naukowe” na 2018 rok

Termin składania wniosków – 25.01.2018 r.