Ogłoszenia konkursowe

Transfer wiedzy i współpraca z biznesem > Strefa projektów » Ogłoszenia konkursowe

Program Lider – termin naboru wniosków: 15.01.2018 r. – 15.03.2018 r.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne...

Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Termin: 18.09.2017 do 18.12.2017 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Na co można otrzymać...

Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

Termin: od 30.06.2017 do 31.10.2017 Kto może składać wnioski? Przedsiębiorstwa z sektora MÅšP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Poddziałania 1.2.3...

GOSPOSTRATEG – nowy program strategiczny NCBR – unikalny program wsparcia badań społeczno-gospodarczych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG to nowy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBR. Jest adresowany do jednostek naukowych oraz instytucji realizujących politykę rozwojową. Jego głównym celem...

Regionalne agendy naukowo-badawcze – nabór wniosków od 12.06.2017 do 12.09.2017

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparcie udzielane jest na realizację projektów,...

Zintegrowane Programy Uczelni – termin naboru wniosków od 26.06 do 15.09. 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w...

Wysokiej jakości usługi administracyjne – nabór wniosków od 30.05.2017 do 07.06.2017

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach konkursu planowane jest...

Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego – nabór wniosków od 29.05.2017 do 28.07.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr...

Kompetencje w szkolnictwie wyższym – projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu – nabór wniosków 08.05.2017 do 09.06.2017

POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży...

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku – nabór wniosków data naboru wniosków od 30.04.2017 do 30.06.2017

Typ 1: Dofinansowaniem może zostać objęty projekt zakładający realizację poniższych działań merytorycznych: Identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia; Opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w...