Współpraca w ramach projektów

Transfer wiedzy i współpraca z biznesem > Strefa przedsiębiorcy » Współpraca w ramach projektów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój :

  


Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Celem tego instrumentu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Instrument ten służy wsparciu projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co najmniej jednego przedsiębiorcę. Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

 


Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje.

Agendy pozwolą na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.

Realizacja poddziałania przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie zostanie określony zakres tematyczny agend badawczych (RANB), w drugim etapie odbędzie się konkurs na dofinansowanie projektów B+R w ramach RANB, na podstawie kryteriów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący POIR.

 


Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów

Poddziałanie ma na celu przezwyciężenie problemów związanych z niską efektywnością transferu wyników badań naukowych do gospodarki, jak i ograniczeń związanych z rozproszeniem najlepszych zespołów badawczych w Polsce.

Wsparcie polega na prowadzeniu prac B+R przez Wirtualne Instytuty Badawcze, stanowiące rozproszoną geograficznie jednostkę naukową, grupującą istniejące i nowoutworzone zespoły naukowe w wybranym obszarze badawczym, w którym Polska dysponuje najwyższym potencjałem intelektualnym oraz biznesowym i którego rozwój może w istotny sposób przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju.

 


Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MÅšP”

 W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

 


Regionalny Program Operacyjny

MRPO


Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

  • usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
  • usług w zakresie wzornictwa,
  • usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.