Marie Skłodowska-Curie Co-Funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)

Home / Aktualności / Marie Skłodowska-Curie Co-Funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)

Oznaczenie konkursu:

MSCA-COFUND-2017

Opis konkursu:

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów: (1) Doctoral Programmes – dedykowane początkującym naukowcom, w tym doktorantom oraz (2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. W H2020 KE dopuszcza możliwość dofinansowania projektu MSCA z Funduszy Strukturalnych.

Termin:

Otwarcie naboru 05.04.2017 r.

Zamknięcie naboru 28.09.2017 r., g. 17:00

Dokumenty:

Wniosek przygotowywany w języku angielskim wg ustalonego wzoru, nie może przekraczać 30 stron.

Kryteria wyboru:

Ocenie podlega zasadność/racjonalność kosztów oraz wykonalność zaplanowanych działań pod względem 3 kryteriów – doskonałości naukowej, wpływu na rozwój nauki, jakości i możliwości wykorzystania rezultatów/produktów projektu.

Link do programu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23317-msca-cofund-2017.html

Osoba koordynująca:

Dr inż. Magdalena Niewczas-Dobrowolska

12 293 52 33 niewczam@uek.krakow.pl