4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój – termin naboru wniosków od 18.04.2017 do 25.04.2017

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiÄ…zanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w caÅ‚oÅ›ci, części lub w okreÅ›lonej formie nie wystÄ™puje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu sÄ… powiÄ…zane ze współpracÄ… ponadnarodowÄ… i pokazujÄ… jej wartość dodanÄ…; wnioskodawca zaÅ‚Ä…cza do wniosku kopiÄ™ listu intencyjnego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów:

  1. Wypracowanie rozwiązań na rzecz zarządzania  zintegrowanym pakietem usług na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  2. Wypracowanie rozwiązań zawierających usługi aktywizacji społecznej i usługi aktywizacji zawodowej, świadczone przez niepubliczne instytucje rynku pracy na rzecz osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy.
  3. Wypracowanie rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation).
  4. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w zawodach, w których wiek ma wpływ na efektywność pracownika w miejscu pracy, w ramach zatrudnienia u aktualnego pracodawcy.

Więcej informacji

You may also like...